Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk

iBirdies, jouw persoonlijk assistent op de golfbaan, moet natuurlijk weten van je wat je wilt. Maar van een persoonlijk assistent mag je ook uiterste discretie verwachten. Daarom is jouw privacy is een van de belangrijke pijlers van de app. iBirdies gebruikt alleen de strikt noodzakelijke informatie en gebruikt die alleen om de app zijn werk te laten doen. We delen de gebruikte data met niemand anders.

PS Golf BV, gevestigd aan Kromhoekseweg 1, te 4575 ND Overslag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Pieter van Hoogstraten is de Functionaris Gegevensbescherming van PS Golf BV. Hij is te bereiken via p.van.hoogstraten@psgolf.nl.

De persoonsgegevens die wij verwerken
PS Golf BV – gebruikmakend van de merknaam iBirdies – verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de app en de website en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht
 • Geboortedatum,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Overige persoonsgegevens die je actie verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,
 • Locatiegegevens,
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app,
 • Internetbrowser en apparaat type.
Onze app en website hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over appgebruikers en websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via p.van.hoogstraten@psgolf.nl, dan verwijderen wij deze informatie per omgaand.

Doelen voor de verwerking van persoonsgegeven
PS Golf BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
 • Om goederen en diensten online bij je af te leveren,
 • Het afhandelen van jouw betaling.
Geautomatiseerde besluitvorming
PS Golf BV maakt geen gebruik van de geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor je kunnen hebben voor personen.

De bewaartermijn
PS Golf BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende typen van persoonsgegevens:
Alle aan iBirdies toevertrouwde persoonsgegevens alleen voor de duur van het gebruik van de app.
Meta-data die niet te herleiden zijn tot individuele, natuurlijke personen worden bewaard ten behoeve van analyses van het gebruik van functionaliteiten van de app.

Delen van persoonsgegevens met derden
PS Golf BV deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
PS Golf BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PS Golf BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt PS Golf BV jouw persoonsgegevens aan andere derden voor het mogelijk maken van diensten in de app. Denk aan: het doorgeven van gegevens ten behoeve van het reserveren van een tee-time of het bestellen van een golf-arrangement. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
PS Golf BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Toestemming, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Bij je registratie van de app hebben wij je je toestemming gevraagd voor het gebruik van jouw persoonsgegeven. Je kunt die instemming altijd ongedaan maken in het profiel van de app.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw profiel in de app. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar p.van.hoogstraten@psgolf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PS Golf BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
PS Golf BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PS Golf BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via p.van.hoogstraten@psgolf.nl.

Titel